Kategórie použitia hmoždinek v súlade s ETAG 014

Kategórie použitia sú definované podľa podkladových materiálov takto:

 

Kategória použitia A: betón, lícové betóno­vé dielce

 

Kategória použitia B: plné tehly, vápenno­pieskové tvár­nice, tvárnice z ľah­čeného betónu

 

Kategória použitia C: dierované teh­ly,  vápennopiesko­vé dierované tvár­nice, dutinové bloky z ľahče­ného betónu

 

Kategória použitia D: medzerovitý ľah­čený betón

 

Kategória použitia E: pórobetón

 

Kategórie použitia hmoždinek v súlade s ETAG 014