1.1 Tepelnoizolačné systémy

1.1.1

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS): priamo na stavbe zabudovaná zostava  z priemyselne vyrobených výrobkov, ktoré dodáva výrobca ETICS, a ktorá pozostáva minimálne z nasledovných  komponentov vybraných a špecifikovaných výrobcom na ich určené použitie v ETICS:  lepiaca malta, tepelnoizolačná vrstva (polystyrénové dosky EPS, dosky alebo lamely na báze mineránej vlny), základná vrstva, výstuž, penetračný náter, konečná povrchová vrstva 

 

1.1.2
Komponent ETICS: priemyselne vyrobený výrobok špecifikovaný v ETICS, ktorý na určené použitie vybral výrobca ETICS

 

1.1.3
Podklad: vonkajšia strana nosného obvodového plášťa – stena, ktorá sama o sebe plní požiadavky potrebnej vzduchotesnosti a mechanickej pevnosti (odolnosť voči statickým a mechanickým zaťaženiam), na ktorú sa pripevňuje systém ETICS. Môžu to byť minerálne podklady (murovaná stena z murovacích prvkov keramických, betónových, vápenopieskových a pod.) alebo betónová stena zhotovená z monolitického alebo prefabrikovaného betónu (bod 3.2.1 ETAG 004)

 

1.1.4
Lepiaca malta: výrobok, ktorý sa používa na lepenie tepelného izolantu na podklad (1.1.3)

 

1.1.5
Tepelnoizolačná vrstva: komponent ETICS – tepelný izolant – výrobok s vysokým tepelným odporom, ktorý sa podieľa na izolačných vlastnostiach podkladu, na ktorom je aplikovaný a tým spoluzabezpečuje požadované vlastnosti tepelnej ochrany budovy

 

1.1.6
Omietkový systém: všetky vrstvy nanesené na vonkajší povrch tepelného izolantu spolu s výstužou (1.1.7 až 1.1.11)

 

1.1.7
Základná (výstužná) vrstva: vrstva v ETICS, ktorá sa nanáša na tepelný izolant, a ktorou sa zabezpečuje prenos zaťaženia od povrchovej úpravy a eliminovanie deformácií v dôsledku objemových zmien a mechanického namáhania, ktoré spôsobujú vonkajšie sily

 

1.1.8
Výstužná malta: stierkový materiál požadovaných mechanických vlastností na vytvorenie výstužnej vrstvy, do ktorej sa vtláča výstužná mriežka

 

1.1.9
Výstuž: spravidla sklovláknitá alkáliovzdorná textília (výstužná mriežka) vtlačená do výstužnej malty na eliminovanie síl, ktoré vznikajú v dôsledku objemových zmien a mechanického namáhania. Spolupôsobenie výstužnej mriežky sa zabezpečí prekrývaním pásov, ktorého minimálna hodnota sa určí v technickom osvedčení ETA

 

1.1.10
Penetračný náter: tenkovrstvový podkladový náter, ktorý sa môže naniesť na základnú vrstvu ako podklad na nanášanie povrchovej vrstvy. Zabezpečuje spolupôsobenie povrchovej vrstvy a základnej (výstužnej) vrstvy a súčasne zvyšuje schopnosť vodovzdornosti E­TICS

 

1.1.11
Povrchová vrstva: vrchná vrstva v ETICS – konečná povrchová úprava, ktorá prispieva k ochrane systému pred mechanickým poškodením a klimatickými vplyvmi a zabezpečuje konečný vzhľad vonkajšieho povrchu ETICS. Nanáša sa na základnú vrstvu s penetračným náterom. 

 

1.1.12
Kotviaci prvok: prvok (rozperná kotva, profily, klince a pod.), ktorým sa tepelnoizolačný materiál pripevňuje k podkladu, a ktorý spoľahlivo zabezpečuje prenos zaťaženia od hmotnosti tepelnoizolačného systému ETICS a vonkajších síl do pôvodnej stavebnej konštrukcie a upevnenie systému k podkladu

 

1.1.13
Kotevná dĺžka: dĺžka spolupôsobenia kotviaceho prvku a pôvodnej stavebnej konštrukcie. Zabezpečuje prenos ťahového zaťaženia

 

1.1.14
Soklový profil SP: pomocný prvok ETICS – hliníková soklová lišta   – na založenie prvého radu dosiek tepelnoizolačného materiálu pri začatí lepenia v soklových partiách, prípadne nad okennými otvormi. Zabezpečuje ochranu ETICS pred mechanickým poškodením. Lištou sa presne vymedzuje začiatok ETICS a jeho vodorovná a zvislá rovinatosť. Lišta má mať odkvapový nos. Pre ETICS s EPS sa použije soklová lišta neperforovaná a pre ETICS s MW sa použije  soklová lišta perforovaná

 

1.1.15
Rohový profil: pomocný prvok ETICS na spevnenie rohov objektu na fasáde 

 

1.1.16
Rohový profil s integrovanou sieťovinou: hliníkový profil, prípadne plastový profil s integrovanou sieťovinou na spevnenie rohov objektu a ostení otvorov na fasáde

 

1.1.17
Rohový profil na oblúky: klenbový plastový profil so sieťovinou odolný voči alkalickému prostrediu, určený na spevnenie oblúkov objektu vo fasáde

 

1.1.18

Ukončujúci profil: pomocný prvok ETICS na jeho ukončenie v ploche alebo na ukončenie a napojenie na priľahlú konštrukciu

 

1.1.19
Dilatačný profil: pomocný prvok ETICS na zhotovenie škáry v ETICS, ktorá je zaťažená dilatačnými pohybmi

 

1.1.20
Stavebná dokumentácia: dokumentácia spracovaná na dodávku a zabudovanie ETICS na stavbe, ktorú zvyčajne zabezpečuje zhotoviteľ. Musí byť v súlade s dokumentáciou ETICS a s projektovou dokumentáciou

 

1.1.21
Dokumentácia ETICS: dokumentácia, ktorú dodáva výrobca ETICS

 

1.1.22
Výrobca ETICS: právnická alebo fyzická osoba, ktorá z komponentov navrhla ETICS alebo ktorá vyrobila komponent/kom­ponenty ETICS a navrhla ETICS, ktorá zodpovedá za ETICS a uvádza ETICS na trh podľa osobitných predpisov

 

1.1.23
Zhotoviteľ ETICS: právnická alebo fyzická osoba oprávnená a odborne kvalifikovaná  na zhotovovanie ETICS, ktorá zabudovala ETICS do stavby

 

1.1.24
Kontrolný a skúšobný plán (KSP): plán kontrolných, skúšobných a preberacích činností overujúcich podklad pre ETICS a zabudovanie jednotlivých komponentov ETICS