10. Súvisiace predpisy

Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/90Zb. o bezpečnosti práce a technickom zariadení pre stavebných prácach

ETAG 004 Návod na európske technické osvedčenie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov s omietkou

ETAG 014 Návod na európske technické osvedčenie plastových rozperných kotiev na pripevnenie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov s omietkou

STN 73 0540–1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia

STN 73 0540–2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky

STN 73 0540–3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia, materiálov a konštrukcií

STN 73 0540–4 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 4: Výpočtové metódy

STN 73 2901 Zhoto­vovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

EN 13501–1 Klasifikácia reakcie na oheň

STN 73 8101 Lešenia. Spoločné ustanovenia

STN 73 8107 Rúrkové lešenia

STN 73 8120 Stavebné plošinové výťahy

STN 34 0350 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti