3.1 Všeobecne

3.1.1

Tepelnoizolačné systémy EXTHERM sa používajú na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových plášťov starších budov a aj novostavieb  vrátane ostení a nadpraží otvorov. Nízka hmotnosť systémov a spôsob zhotovovania nevyžadujú zásahy do statiky stavby.

 

3.1.2
Pri aplikácii tepelnoizolačných systémov EXTHERM na stavbe sa musí dodržať:

  • stavebná dokumentácia ETICS (projekt) návrhu zateplenia objektu
  • technické podmienky a platný technologický predpis pre zhotovovanie ETICS vydaný WOODCOTE Slovakia s. r.o. vrátane podrobných stavebných postupov stanovených pre jednotlivé komponenty ETICS
  • používať výhradne komponenty ETICS (materiály a výrobky) dodávané firmou WOODCOTE Slovakia s. r.o. a tým zaručiť, že tieto spĺňajú základné vlastnosti uvedené v príslušných technických špecifikáciách ETA (resp. certifikátoch) systémov EXTHERM
  • používať výhradne  materiály a výrobky, ktoré sú na obale označené výrobcom CE, CSK, označením materiálu alebo výrobku, číslom výrobnej šarže, majú návod na použitie (technické listy) a sú doložené príp. ďalšími údajmi (STN, protokol o skúške  a pod.)

3.1.3
Konštrukcie kontaktného tepelnoizolačného systému ETICS sa nezohľadňujú pri riešení požiarnej bezpečnosti stavby. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti  pri zmenách stavieb sa systém s ohľadom na požiarnu výšku môže používať nasledovne:

  • V stavbách s požiarnou výškou najviac 22,5 m sa môže v ETICS použiť tepelná izolácia najviac s triedou reakcie na oheň E (podľa STN EN 13501–1) 
  • v stavbách s požiarnou výškou viac ako 22,5 m sa môže v ETICS do výšky požiarneho úseku použiť tepelná izolácia  najviac s triedou reakcie na oheň E, na ostatnú časť stavby sa musí použiť tepelná izolácia s triedou reakcie na oheň A1
  • pri novostavbách sa musia vyhotovovať požiarne pásy z nehorľavých materiálov (trieda reakcie na oheň A1 ) podľa požiadaviek STN 92 0201–1