3.2 Príprava stavby

V rámci prípravy stavby je potrebné:

 

3.2.1
vykonať prieskum budovy – stavu a kvality  povrchu obvodového plášťa s ohľadom na aplikáciu jej zateplenia 

 

3.2.2
Vypracovať stavebnú dokumentáciu ETICS (projekt), ktorá musí obsahovať:

  • Odborné posúdenie všetkých trhlín a škár v podklade s ohľadom na ich možný nepriaznivý vplyv na systém ETICS (statické poruchy)
  • tepelnotechnické posúdenie skutočného stavu budovy s cieľom určenia potrebnej hrúbky tepelného izolantu, preukázanie splnenia hygienického a energetického kritéria a preukázanie ročnej bilancie vlhkosti (najmä u pórobetónových obvodových plášťov)
  • statické posúdenie a riešenie spôsobu pripevňovania (kotvenia) tepelného izolantu do podkladu. V statickom posúdení sa musí jednoznačne určiť počet a druh kotviacich prvkov a pri jestvujúcich budovách zhodnotiť stav pôvodnej povrchovej úpravy a navrhnúť jej úpravu (ponechanie, odstránenie, príp. iné úpravy). Návrh kotviacich prvkov sa musí vykonať podľa STN 73 0035 na zaťaženie konštrukcie vetrom, pričom počet kotiev sa musí stanoviť ako na základe únosnosti v konkrétnom podklade, tak únosnosti pri vyvlečení kotvy cez izolant
  • riešenie potrebných konštrukčných detailov tepelnoizolačného systému a osobitných požiadaviek, ktoré   sa musia rešpektovať v technologickom postupe podľa bodu 5. tohto technologického predpisu