3.3 Prípravné práce

3.3.1
Pred začatím prác na aplikácii tepelnoizolačného systému  je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť kvalite podkladu a úprave klampiarskych výrobkov a detailov. Prácam na samotnom tepelnoizolačnom systéme budovy musí predchádzať 

  • vykonanie všetkých klampiarskych prác so zohľadnením hrúbky obvodového plášťa zvýšenej o hrúbku ETICS. Pri úprave a výrobe nových klampiarskych výrobkov je potrebné uvažovať s tým, že konečná rovina fasády bude predsadená pred pôvodnú o hrúbku tepelnoizolačného systému. Preto je potrebné rozšíriť parapetné plechy, oplechovanie atiky a rímsy, odsadiť dažďové zvody, hromozvody, vetráky a ostatné konštrukcie na povrchu fasády, rozvody elektroinštalácií a ostatné rozvody, ktoré je možné zabudovať pod tepelnú izoláciu. Dažďový zvod ani hromozvod nesmie byť vedený vo vnútri tepelnoizolačného systému, ale vždy na povrchu 
  • odklon zaústenia dažďových zvodov, hromozvodov pod úrovňou terénu na požadovanú vzdialenosť od povrchu tepelnoizolačného systému 
  • kontrola podkladu a oprava všetkých poškodení, ktoré ovplyvňujú únosnosť obvodového plášťa
  • ukončenie všetkých mokrých procesov v objekte, ktoré vnášajú do konštrukcie technologickú vlhkosť 

3.3.2  
Práce možno vykonávať z lešenia, zo závesnej lávky, príp. z pracovnej   plošiny. Pri montáži lešenia je treba zohľadniť potrebu jeho odsadenia od budovy o vzdialenosť, ktorá umožní manipuláciu s tepelnoizolačnými fasádnymi doskami v úrovni podlážok, vlastnú hrúbku zatepľovania a technologický postup zhotovovania konečných povrchových vrstiev3.3.3 Od­porúča sa objekt rozdeliť na pracovné zábery, ktoré zohľadnia nasadenie pracovných skupín a časovú náročnosť jednotlivých operácií technologického postupu

 

3.3.4
Pred začatím montáže tepelnoizolačného systému by mali byť dokončené všetky mokré procesy v interiéri budovy