4.1 Materiály

4.1.1 Komponenty 

Materiály, ktoré sa používajú ako komponenty v tepelnoizolačných systémoch EXTHERM sú vo vzájomnom súlade z hľadiska chemických a fyzikálnomecha­nických vlastností vrátane priepustnosti vodných pár. Ako celok sú systémy EXTHERM odolné proti poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, proti priemyselne znečistenému ovzdušiu a zásaditému prostrediu. Sú umývateľné, mrazuvzdorné, z hľadiska požiarnej bezpečnosti hodnotené v zmysle STN EN 13 501–1 do eurotriedy ako B-s1, d0 pre EXTHERM EPS a  do eurotriedy ako A2-s1, d0 pre EXTHERM MW.

V tabuľke 1 sa uvádza skladba tepelnoizolačného systému EXTHERM EPS s uvedením výrobcov pre jednotlivé komponenty:

 

Tabuľka č. 1

 

Komponent Materiál Obchodné meno, výrobca
Lepiaca vrstva Lepiaca malta

EXTHERM Fix

Výrobca: KVK a.s., 543 61 Kunčice n/L, ČR
Tepelný izolant Fasádne dosky EPS hrúbky

 – pre mechanicky upevňovací systém
od 50 mm do 200 mm
 - pre lepený systém
od 20 mm do 50 mm
( na ostenia)
 - pre lepený s doplnkovým lepením od 50 mm do 200 mm         
Dosky EPS 70,
výrobca: Polynit spol.s r.o., Ždiarska 16, 949 01 Nitra
 Dosky SLOVIZOL EPS 70, výrobca: SLOVIZOL s.r.o., Jelenecká 3, 949 01 Nitra Dosky fasádne EPS 70 F Rigips, výrobca Rigips s.r.o., Počernická 272/96, 100 83 Praha 10 – Malešice, ČR Dosky EPS F fasádne, výrobca: POLYFORM s.r.o., Terézie Vansovej 10, Podolinec, SR Dosky EPS 70 Fvýrobca: BAUTHERM SK s.r.o.Textilná č. 6393, 034 05 Ružomberok 
Tepelný izolant Dosky z minerálnej vlny
(pre mechanicky upevňovaný systém)
a
lamely z minerálnej vlny
(pre lepený systém)
z minerálnej vlny
hrúbky
od 50 mm do 120 mm

Lamely z minerálnej vlny
 – pre lepený systém
od 20 mm do 50 mm
( na ostenia)
 
1. Fasrock – Fasádna izolačná doska s pozdĺžnym vláknom, hrúbka 50–120 mm   Fasrock L  – Fasádna izolačná lamela s kolmým vláknom, hrúbka 20–100 mmDovozca: ROCKWOOL Slovensko s.r.o, Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, SR
výrobca: Rockwool, a.s. Bohumín
 2. Nobasil FKD – Fasádna izolačná kontaktná doska s pozdĺžnym vláknom, hrúbka 50–120 mm   Nobasil FKL – Fasádna izolačná kontaktná doska s kolmým vláknom, hrúbka 40–120 mmVýrobca: Knauf Insulation, a.s.,Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, SR 3.  ORSIL TF – Fasádne dosky s pozdĺžnym vláknom, hrúbka 40–140 mm   ORSIL NF – Fasádne dosky s kolmým vláknom, hrúbky 20–140 mm   Výrobca:Dovozca: SAINT-GOBAIN Orsil, s.r.o., Masarykova 197, 517 50 Častolovice, Česká republika
Základná (výstužná) vrstva Lepiaca malta – stierka
  • pre dosky EPS
 
  • pre dosky a lamely z minerálnej  vlny
 
 EXTHERM Fix,Výrobca: KVK a.s., 543 61 Kunčice n/L, ČR  
Výstuž Sklotextilná mriežka pre
  • dosky EPS aj
  • dosky a lamely z minerálnej vlny
Vertex R 117 A 101,

Vertex R 131 A 101

Výrobca: Saint-Gobain Vertex s.r.o., Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl, ČR;Omfa 117S, Omfa 122L, Omfa 122Výrobca: Omfa, s.r.o., 962 04 Kriváň 441, SR;25 F (pre EXTHERM MW)Výrobca: Keltex, d.o.o.. Mala Švarca 155, 47 000 Karlovac, Chorvátsko;
Penetračná vrstva Penetračný náter

EXTHERM Primer Kwartscoat

EXTHERM Silikat  Kwartscoat

Výrobca: Revco Magyarország Kft.,Leshegy út. 5, 2310 Szigetszen­tmiklós, MaďarskoDovozca:
Revco Slovakia s.r.o., Južná trieda 48, 040 03 Košice
Povrchová vrstva Štrukturálna tenkovrstvová akrylátová malta    Štruk­turálna tenkovrstvová  silikátová malta    Štruk­turálna tenkovrstvová silikónová malta EXTHERM Spachtelputz AL, hladená štruktúra, hrúbka zrna 1,5 mm a 2,5 mm;EXTHERM Strukturputz AL, ryhovaná štruktúra, hrúbka zrna 2,0 mm;EXTHERM  Spachtelputz ST, hladená štrukrúra, hrúbka zrna 1,5 mm;EXTHERM Strukturputz ST, ryhovaná štruktúra, hrúbka zrna 2,0 mm;EXTHERM Spachtelputz SN, hladená štruktúra, hrúbka zrna 1,5 mm;EXTHERM Spachtelputz SN, ryhovaná štruktúra, hrúbka zrna 2,0 mm;Výrobca všetkých povrchových vrstiev: Revco Magyarország Kft.,Leshegy út. 5, 2310 Szigetszen­tmiklós, MaďarskoDovozca:
Revco Slovakia s.r.o., Južná trieda 48, 040 03 Košice
Kotviaci prvok Tanierová príchytka·         pre dosky z EPS        ·          pre dosky z minerálnej vlny  Natĺkacia tanierová kotva plastová, typ ejotherm NKT  U,
 
typ ejotherm NT U,
Skrutovacia tanierová kotva plastová STR U, výrobca EJOT BAUBEFESTIGUNGEN GmbH, In der Stockwiese 35, D-57334 Bad Laasphe, Nemecko;
 Plas­tová tanierová príchytka s kovovým tŕňom Koelner,  KI 8M
dovozca:
SG FIX a.s. Novomestská 203/18, 907 01 Myjava,
výrobca: KOELNER S A., Kwidzynska 6, 51 416 Wroclaw, Poľsko
Plastová tanierová príchytka s kovovým tŕňom EJOT, typ  ejotherm NT U, výrobca: EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphare, Nemecko

 

Vlastnosti materiálov uvedených v Tabuľke č. 1

1. EXTHERM FixPriemyselne vyrábaná suchá mrazuvzdorná lepiaca zmes na báze cementu s obsahom plniva – kremičitého piesku a zušľachťujúcich chemických prísad určená najmä na lepenie a stierkovanie kontaktných tepelnoizolačných systémov EXTHERM EPS a EXTHERM MW – z polystyrénových fasádnych dosiek EPS alebo dosiek a lamiel na báze minerálnej vlnyTechnické údaje:Zloženi­e:                                        cement, disperzia, kremičité piesky, prísadyZrnitosť zmesi:                                                0 – 0,6 mmMerná hmotnosť v suchom stave:          cca 1,4 kg/dm³Spotreba materiálu (kg/m²):        ·         lepenie                            4 ; technologická prestávka 48 hodín
(min. po 48 hodinách sa kotvia izolanty)
·         stierkovanie                    3 – 4; technologická prestávka  48 hodín
(po nalepení a ukotvení izolantu)
Spra­covateľnosť malty:                         do 2 hodínSpotreba vody:                                        cca 6,0 l zámesovej vody/ 25 kg suchej zmesiSpôsob dodávky:                                   25 kg vrece, paleta 1200 kg (48 vriec)Skla­dovanie:                                          max. 6 mesiacov v suchu na drevenom rošteBezpečnostné opatrenia: výrobok je dráždivý. Obsahuje cement. Dráždi pokožku a oči. Nevdychovať prach, zamedziť styk s kožou a očami vhodnými ochrannými prostriedkami.  Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
 2. EXTHERM Spachtelputz AL hladená štruktúra Matná, vodovzdorná, štrukturálna tenkovrstvová akrylátová omietka, hladená štruktúra, na báze akrylátovej disperzie, kremičitého piesku a pigmentov, umývateľná, s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do všetkých odtieňov podľa vzorkovníka EXTHERM, prepúšťajúca vodné pary, vhodná ako konečná povrchová vrstva pre tepelnoizolačné systémy EXTHERM EPS a EXTHERM MWTechnické údaje:Zrnitosť v mm:                                     1,5      2,5 Spotreba materiálu v kg/m²:                 2,5      3,5Výdatnosť v kg/m² z 15 kg vedra:        6,0      4,3 Teplota vzduchu a podkladu:                medzi +5 ºC až +30 ºCSpôsob dodávky:                                   15 kg v plastovom vedre, 1 paleta = 44 vedierSkla­dovanie:                                          12 mesiacov v originálnych obaloch nad 5 ºC, pod 30 ºCPríprava podkladu: základným penetračným náterom EXTHERM Primer Kwartscoat v odtieni povrchovej vrstvy min. 24 hodín pred nanášaním povrchovej vrstvy.Spraco­vanie:
Povrchová vrstva (omietka) sa rozmieša v originálnom obale  miešadlom nasadeným do vŕtačky bez pridávania vody alebo akýchkoľvek prísad. Na povrch sa povrchová vrstva  nanáša v hrúbke zrna oceľovým nerezovým hladítkom a požadovaná štruktúra sa vytvorí plastovým hladítkom. Ucelené plochy sa odporúča nanášať v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Napojenie dvoch rôznych štruktúr alebo farieb sa vykonáva pomocou papierovej pásky. Nesmie sa nanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.
Bezpečnostné opatrenia: pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť a používať vhodný odev a ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí oči vymyť prúdom vody a kontaktovať očného lekára. Po práci umyť pokožku vodou a mydlom a ošetriť vhodným krémom
3. EXTHERM Strukturputz AL ryhovaná štruktúraMatná, vodovzdorná, tenkovrstvová akrylátová omietka, ryhovaná štruktúra, na báze akrylátovej disperzie, kremičitého piesku a pigmentov, umývateľná, s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do všetkých odtieňov podľa vzorkovníka EXTHERM, prepúšťajúca vodné pary, vhodná ako konečná povrchová úprava pre tepelnoizolačné systémy EXTHERM EPS a EXTHERM MWTechnické údaje:Zrnitosť v mm:                                      2,0         Spotreba materiálu v kg/m²:                 2,7          Výdatnosť v kg/m² z 15 kg vedra:        5,6        Teplota vzduchu a podkladu:                min. +5 ºC , max. +30 ºCSpôsob dodávky:                                   15 kg v plastovom vedre, 1 paleta = 44 vedierSkla­dovanie:                                        12 mesiacov v originálnych obaloch nad 5ºC, pod 30 ºCPríprava podkladu: základným penetračným náterom EXTHERM Primer Kwartscoat v odtieni povrchovej vrstvy min. 24 hodín pred nanášaním povrchovej vrstvy.Spraco­vanie:
Omietka sa rozmieša v originálnom obale  miešadlom nasadeným do vŕtačky bez pridávania vody alebo akýchkoľvek prísad. Na povrch sa omietka  nanáša v hrúbke zrna oceľovým nerezovým hladítkom a požadovaná štruktúra sa vytvorí plastovým hladítkom. Ucelené plochy sa odporúča nanášať v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Napojenie dvoch rôznych štruktúr alebo farieb sa vykonáva pomocou papierovej pásky. Nesmie sa nanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra
Bezpečnostné opatrenia: pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť a používať vhodný odev a ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí oči vymyť prúdom vody a kontaktovať očného lekára. Po práci umyť pokožku vodou a mydlom a ošetriť vhodným krémom
4. EXTHERM Spachtehlputz ST hladená štruktúra Matná, vodovzdorná, tenkovrstvová silikátová omietka hladená štruktúra, na báze draselného vodného skla, kremičitého piesku a pigmentov, umývateľná, s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do všetkých odtieňov podľa vzorkovníka EXTHERM, prepúšťajúca vodné pary, vhodná ako konečná povrchová úprava pre tepelnoizolačné systémy EXTHERM EPS a EXTHERM MWTechnické údaje:Zrnitosť  v mm:                                     1,5     Spotreba materiálu v kg/m²:                  2,5      Výdatnosť v kg/m² z 15 kg vedra:         6,0Teplota vzduchu a podkladu:                min. +5 ºC , max. +30 ºCSpôsob dodávky:                                   15 kg v plastovom vedreSkladova­nie:                                       12 mesiacov v originálnych. obaloch nad 5ºC, pod 30 ºCPríprava podkladu:
základným penetračným náterom EXTHERM Silikat  Kwartscoat v odtieni povrchovej vrstvy min. 24 hodín pred nanášaním povrchovej vrstvy.
Spraco­vanie: Omietka sa rozmieša v originálnom obale  miešadlom nasadeným do vŕtačky bez pridávania vody alebo akýchkoľvek prísad. Na povrch sa omietka  nanáša v hrúbke zrna oceľovým nerezovým hladítkom a požadovaná štruktúra sa vytvorí plastovým hladítkom. Ucelené plochy sa odporúča nanášať v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Nesmie sa nanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.Bezpečnostné opatrenia: pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť a používať vhodný odev a ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí oči vymyť prúdom vody a kontaktovať očného lekára. Po práci umyť pokožku vodou a mydlom a ošetriť vhodným krémom
5. EXTHERM Strukturputz ST ryhovaná štruktúraMatná, vodovzdorná, silikátová tenkovrstvová omietka, ryhovaná štruktúra, na báze draselného vodného skla, kremičitého piesku a pigmentov, umývateľná, s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do všetkých odtieňov podľa vzorkovníka, vhodná ako konečná povrchová úprava pre tepelnoizolačné systémy EXTHERMTechnické údaje:Zrnitosť v mm:                                      2,0    Spotreba materiálu v kg/m²:                  2,7 Výdatnosť v kg/m² z 15 kg vedra:         5,6Teplota vzduchu a podkladu:                 medzi +5 ºC až +30 ºCSpôsob dodávky:                                    15 kg v plastovom vedreSkladova­nie:                                           12 mesiacov v originálnych. obaloch nad 0ºCPríprava podkladu: základným penetračným náterom EXTHERM Silikat Kwartscoat  v odtieni povrchovej omietky 24 hodín pred nanášaním omietky.Spraco­vanie: Omietka sa rozmieša v originálnom obale  miešadlom nasadeným do vŕtačky bez pridávania vody alebo akýchkoľvek prísad. Na povrch sa omietka  nanáša v hrúbke zrna oceľovým nerezovým hladítkom a požadovaná štruktúra sa vytvorí plastovým hladítkom. Ucelené plochy sa odporúča nanášať v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Nesmie sa nanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.Bezpečnostné opatrenia: pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť a používať vhodný odev a ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí oči vymyť prúdom vody a kontaktovať očného lekára. Po práci umyť pokožku vodou a mydlom a ošetriť vhodným krémom
6. EXTHERM Spachtehlputz SN hladená štruktúraMatná, vodovzdorná, tenkovrstvová silikónová omietka, hladená štruktúra, na báze silikónovej emulzie, kremičitého piesku a pigmentov, umývateľná, s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do všetkých odtieňov podľa vzorkovníka, vhodná ako konečná povrchová úprava pre tepelnoizolačné systémy EXTHERMTechnické údaje:Zrnitosť v mm:                                      1,5 Spotreba materiálu v kg/m²:                  2,3 Výdatnosť v kg/m² z 15 kg vedra:         6,0Teplota vzduchu a podkladu:    &