5.10 Dokončovacie práce

Po dokončení povrchovej vrstvy tepelnoizolačného systému sa musia vykonať dokončovacie práce na zamedzenie prenikania zrážkovej vody do systému:

  • priznané dilatačné škáry konštrukcie, ktoré neboli utesnené vhodným dilatačným profilom, sa musia upraviť na potrebnú šírku v celej hrúbke tepelnoizolačného systému až po pôvodnú dilatáciu a utesniť a na povrchu tepelnoizolačného systému uzatvoriť vhodným silikónovým alebo akrylátovým tmelom
  • škáry medzi tepelnoizolačným systémom a okennými alebo dvernými rámami, parapetnými plechmi, atikovými alebo rímsovými plechmi a pod. sa utesnia silikónovým tmelom farebne podobným ako je rám alebo povrchová vrstva
  • vodorovné prvky, ktoré prechádzajú naprieč tepelnoizolačným systémom musia mať mierny sklon smerom dole. Vodorovné plochy vo fasáde sa odporúča oplechovať. Odkvapový nos vodorovných plechov musí byť min. 30–40 mm od povrchovej úpravy systému. Pre klampiarske práce platia ustanovenia STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné.