5.4 Kladenie fasádnych izolačných dosiek (tepelnoizolačná vrstva)

Postup kladenia fasádnych izolačných dosiek, na ktorých je nanesená lepiaca malta podľa bodu 5.3.2 (fasádne izolačné dosky z EPS) alebo podľa bodu 5.3.3 (fasádne izolačné dosky alebo lamely z minerálnej vlny) je rovnaký. Začína kladením prvého radu do soklového profilu alebo na hobľovanú latu. Pri použití soklového hliníkového profilu  sa izolačné dosky ukladajú priamo do profilu. Ak sa použije hobľovaná lata, tak táto sa na stenu pripevní vo vodorovnej polohe a v požadovanej výške. Tesne nad latu sa na podklad nanesie súvislý pás lepiacej malty. Na stenu do lepiacej malty sa zatlačí cca 25 cm sklotextilnej mriežky a zvyšok min. 50 cm šírky pásu mriežky sa nechá voľne visieť. Následne sa na hobľovanú latu kladie prvý rad  fasádnych izolačných dosiek s nanesenou lepiacou maltou. Po zaschnutí lepiacej malty sa hobľovaná lata odstráni, voľne visiaca mriežka sa vytiahne okolo spodnej hrany nalepených fasádnych izolačných dosiek a zahladí do lepiacej malty nanesenej na ich povrch.  Po uložení prvého radu sa rovnako postupuje kladením druhého radu a ďalších vzostupne vo väzbe  v ploche aj na nárožiach. Kladenie sa odporúča začať od rohov a kútov budovy.   Tepelnoizolačné dosky sa pritláčajú polystyrénovým hladítkom, lepia sa tesne vedľa seba, aby nevznikla voľná medzera a do škáry nezatiekla lepiaca malta čím vznikajú tepelné mosty vzhľadom na rozdielny tepelný odpor oboch materiálov. Uloženie jednotlivých dosiek sa kontroluje vodováhou, zvislou olovnicou a rovinnosť meracou latou dĺžky 2 m. Odporúča sa klásť celé izolačné dosky. Zvyšky dosiek sa môžu umiestniť jednotlivo iba v ploche fasády, pokiaľ šírka zvyšku dosky EPS je min. 150 mm a šírka zvyšku dosky z minerálnej vlny je min. 250 mm a výška je rovnaká ako celej dosky.