5.5 Mechanické kotvenie izolačných dosiek

Kotvenie  sa robí najskôr cca 1–3 dni po nalepení  izolačných dosiek (lamiel), t.j. keď lepiaca malta je dokonale zatvrdnutá. Kotvy sa osadzujú spravidla pred vykonaním základnej výstužnej vrstvy, pokiaľ v stavebnej dokumentácii nie je určený iný postup.

Spôsob a potreba kotvenia, kotevná dĺžka, druh, dĺžka, počet  a rozmiestnenie kotviacich prvkov (kotiev) sa určí v stavebnej dokumentácii na základe vykonaných skúšok a statického výpočtu s prihliadnutím na STN 73 2901 a ETAG 004. Druh a počet kotiev je závislý od vlastností a druhu podkladu (podľa príslušnej ETA). Otvory pre kotvy sa vŕtajú príklepovou vŕtačkou, v poréznych materiáloch sa vŕta bez príklepu. Smer vrtu musí byť vždy kolmo na podklad. Vrt sa musí vyčistiť od zvyškov vývrtu. Hĺbka otvoru má byť o 10–15 mm väčšia ako je minimálna kotevná dĺžka zväčšená o hrúbku izolantu, lepiacej vrstvy a prípadnej pôvodnej starej omietky. Rozperné kotvy sa do kotevného otvoru zatĺkajú gumovým kladivom tak, aby sa hlava kotvy nepoškodila. Tanierová kotva (hmoždinka) sa osádza bez rozperného tŕňa. Rozperný tŕň sa zatlčie až po osadení tela hmoždinky. Hlava kotvy nesmie prečnievať cez vonkajší povrch izolantu, odporúča sa zapustiť ju pod povrch izolantu cca 2–3 mm. Povrch sa zatrie tenkovrstvou lepiacou maltou. Zle osadená (poškodená) kotva sa nahradí novou v mieste pôsobenia poškodenej.

Spôsob kotvenia jednotlivých izolačných materiálov je nasledovný:

 

5.2.1

Izolačné fasádne dosky z EPS: dodatočné kotvenie sa robí následne po nalepení dosiek a zatvrdnutí lepiacej malty v počte 2–3 kotiev na jednu dosku 0,5 m². Kotvenie sa vykonáva do T spojov, v prípade väčšieho počtu kotiev na m2 sa kotví do  T spojov a do plochy dosky . V okrajových častiach fasády priradených k rohu budovy má byť počet kotiev dvojnásobný. Okrajová časť fasády je min. 1,0 m

 

5.2.2

Izolačné dosky z minerálnej vlny s pozdĺžnym vláknom: Dosky sa musia kotviť vždy. Dodatočné kotvenie sa robí následne po nalepení dosiek a zatvrdnutí lepiacej malty v počte kotiev 4–6 kusov na m² plochy fasády. V okrajových častiach fasády priradených k rohu budovy má byť počet kotiev dvojnásobný. Okrajová časť fasády je min. 1,0 m. Pred vŕtaním otvoru  pre kotvu do podkladu sa musí izolačná doska z minerálnej vlny prepichnúť vrtákom. S ohľadom na hmotnosť tepelného izolantu sa musia použiť kotvy s kovovým tŕňom.

 

5.2.3

Izolačné lamely z minerálnej vlny s vláknami  orientovanými priečne (kolmo) na podklad: Lamely z minerálnej vlny s priečnym vláknom sa lepia celoplošne a preto sa dodatočné kotvenie do podkladu v miestach, ktoré sú určené v stavebnej dokumentácii nevyžaduje. Pokiaľ sa dodatočné kotvenie vyžaduje, kotví sa následne po nalepení lamiel a zatvrdnutí lepiacej malty v rozsahu a v miestach podľa stavebnej dokumentácie a to spravidla 6 kusov kotiev na 1 m² plochy fasády, z toho 4 kusy v rohoch lamely. Lamely sa kotvia pomocou tanierových kotiev (príchytiek) v kombinácii s podkladovým tanierikom alebo  tanierových kotiev cez základnú (výstužnú) vrstvu. V uvedenom prípade sa na lamelu nanesie  základná vrstva lepiacej malty, do nej sa zatlačí sklotextilná mriežka a malta sa zahladí. Po cca ½ hodine sa vrták  jemne zatlačí do  takto vytvorenej vrstvy tak, aby sa mriežka neroztrhla a vytvorí sa priestor na vyvŕtanie kotevného otvoru v podklade. Po 3 dňoch sa zrealizuje druhá vyrovnávacia vrstva malty v hrúbke…, do ktorej sa v miestach tanierov kotiev zatlačí sklotextilná mriežka rozmerov 10×10 cm