5.7 Vytvorenie základnej výstužnej vrstvy so sklotextilnou mriežkou

Pred kladením výstužnej vrstvy je treba pripraviť vystuženie rizikových miest a detailov. Hrany, rohy a ostenia sa vystužia profilmi s integrovanou textíliou, hrany v mieste dilatácií sa vystužia špeciálnym dilatačným profilom s integovanou textíliou. Profily sa ukladajú zdola hore s presahom 20mm. Miesta s očakávanou koncentráciou napätí – rohy okenných a dverných otvorov sa vystužia priečne uloženými prírezmi  zo sieťky rozmerov 50×25 cm. Lišty, profily a zosilnené vystuženie sa osadzujú vtlačením do nanesenej vrstvy malty.

 

Na vytvorenie základnej výstužnej vrstvy sa používa sklotextilná výstužná mriežka vložená do lepiacej a výstužnej lepiacej stierky  EXTHERM Fix (4.1.1 – Tabuľka 1.). Lepiaca stierka nanesie na fasádne dosky v hrúbke asi 3 mm nerezovým ozubeným hladítkom s veľkosťou zubov 10×10 mm. Do nej sa vtlačí vertikálne zhora dolu sklotextilná mriežka, z dôvodu ľahšej manipulácie vopred nastrihnutá na pásy potrebnej, resp. ľahko spracovateľnej dĺžky. Jednotlivé pásy (kusy) sklotextilnej mriežky sa prekladajú s presahom min. 10 cm. Pomocou nerezového hladítka sa sklotextilná mriežka vtlačí do lepiacej stierky a dôkladne zahladí. Krytie sklotextilnej mriežky má byť minimálne 1 mm.

 

Po zahladení a stiahnutí prebytočnej malty má výstužná vrstva mať hrúbku cca 3–4 mm. Spotreba malty na výstužnú vrstvu pri hrúbke 3 mm je cca 4 kg/m². Sklotextilná mriežka musí byť uložená bez záhybov, napnutá a z obidvoch strán musí byť zakrytá  stierkou. V žiadnom prípade nesmie mriežka ležať priamo na tepelnoizolačných doskách. Ideálne uloženie mriežky je v hornej tretine základnej vrstvy, pričom štruktúra mriežky sa nesmie prekresliť do povrchu stierky. Všetky plochy tepelnoizolačných dosiek musia byť dokonale obalené mriežkou a lepiacou maltou.

 

Na rohoch sa mriežka ukladá dvojmo, presah za roh musí byť min. 20 cm, prípadne sa použije rohová lišta s integrovanou mriežkou a pod. Pri vystužovaní hrán a rohov sa nesmú vyskytovať vzduchové bubliny.

 

Na miestach, kde sa predpokladá zvýšené namáhanie, a teda môže nastať mechanické poškodenie, sa odporúča dvojité vystužovanie. Je to najmä prízemná časť fasády do výšky 1. nadzemného podlažia, výstupy a lodžie, ostenia okenných a dverných otvorov. V tom prípade sa druhá vrstva lepiacej stierky nanáša najneskôr po 24 hodinách na vyschnutú prvú výstužnú vrstvu. Stierkovanie aj vystužovanie sa robí vždy zhora dolu.

 

Výstužná vrstva na tepelnoizolačnú vrstvu z polystyrénu sa musí urobiť najneskôr do 14 dní po nalepení polystyrénových izolačných dosiek. Ak sa táto lehota nedodrží, musia sa polystyrénové dosky pred nanesením výstužnej vrstvy prebrúsiť, aby sa odstránili povrchové narušenia alebo znehodnotenie UV žiarením.

V prípade prerušenia prác  pri vytváraní výstužnej vrstvy  sa výstužná stierka v páse širokom 200 mm ukončí do stratena a mriežka v uvedenej šírke 200 mm zostane voľná – nepokrytá stierkou.    

 

Postup vytvorenia výstužnej vrstvy na tepelnoizolačnej vrstve z lamiel z minerálnej vlny s priečnym vláknom, pokiaľ je  kotvená, je opísané v bode 5.5.3 tohto technologického predpisu.