7. Kontrola kvality

Všeobecné pokyny pre vykonávanie kontroly sú uvedené v STN 73 2901 Zhoto­vovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

 

Systém kontroly sa dokumentuje a obsahuje najmä:

 

1.1 povinnosti a zodpovednosti medzi všetkými pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na vykonávaní prác vrátane vymedzenia nezávislosti pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na zavádzaní preventívnych opatrení na zamedzenie výskytu nezhôd  a ktorí robia identifikáciu a vedenie záznamov o nižšej kvalite

 

1.2 postupy a podmienky  pri preberaní a kontrole podkladu

 

1.3 postupy a podmienky preberania, skladovania komponentov ETICS   s príslušenstvom a kompletizačným

materiálom ETICS

 

1.4 postupy na vykonanie nápravných opatrení, pokiaľ sa zistili nezhody počas vykonávania prác na ETICS alebo nezhody vlastností ETICS a postupy na uskutočnenie preventívnych opatrení smerujúcich k obmedzeniu nezhôd

 

1.5 postupy na vedenie záznamov o použitých stavebných výrobkoch, najmä zabudovaných tepelnoizolačných materiáloch, ich vlastnostiach, parametroch a zmenách zhotovenia oproti projektovej dokumentácii.

 

Rozsah a početnosť kontrolných činností určuje Kontrolný a skúšobný plán spracovaný pre konkrétnu stavbu.

Kontrolu kvality používaných materiálov zabezpečujú výrobcovia. Vlastnosti materiálov musia byť v súlade s ETAG 004.

Kontrolu kvality materiálov pripravovaných na stavbe a montážnych prác zabezpečuje zhotoviteľ.

Kontrole prác podliehajú najmä

 • dodržanie projektom predpísaných požiadaviek na úpravu podkladu, rovinatosť podkladu, jeho pevnosť, mrazuvzdornosť, vlhkosť
 • existencia, odsadenie a rozšírenie parapetných plechov, oplechovania atiky a rímsy, uchytenia strešných zvodov, hromozvodov, vetracích otvorov a ostatných konštrukcií so zohľadnením hrúbky obvodového plášťa zvýšenej o hrúbku ETICS
 • správne rovinné a smerové osadenie soklovej lišty
 • vlastnosti používaných mált, ich doba spracovateľnosti a konzistencia
 • rozmiestnenie lepiacej malty a plocha, ktorou je tepelný izolant prilepený
 • hrúbka tepelného izolantu
 • dodržanie väzby dosák na ploche, v nárožiach a kútoch, dodržanie čistoty a tesnosti škár medzi doskami
 • dodržanie rovinatosti a celistvosti vrstvy tepelnej izolácie
 • správnosť postupu kotvenia, rozmiestnenie, počet a druh kotiev
 • zosilnenie vystuženia  v miestach zvýšeného namáhania a detailov a dostatočného presahu vystuženia
 • spôsob zhotovenia (hrúbka, rovinatosť, pokrytie stierkovou maltou) a kvality prebrúsenia výstužnej vrstvy
 • spôsob zhotovenia penetračného náteru
 • nanesenie povrchovej vrstvy, jej rovnomernosť, kvalita škrabania, výsledná štruktúra a farebnosť a konečný vzhľad
 • čistota prvkov fasády po ukončení prác
 • dodržiavanie technologických prestávok medzi jednotlivými technologickými operáciami a vrstvami
 • dodržiavanie požiadaviek súvisiacich s klimatickými podmienkami (prerušenie prác)
 • dodržiavanie určeného riešenia konštrukčných detailov

Zhotoviteľom tepelnoizolačného systému môže byť iba právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na uvedenú činnosť v zmysle platných právnych predpisov a technických špecifikácií oprávnenie a ktorej pracovníci sú na predmetné práce vyškolení