8. Užívanie a údržba

Používatelia a prevádzkovatelia budovy, na ktorej je aplikovaný tepelnoizolačný systém sa musia oboznámiť so škodlivosťou svojvoľných zásahov do systému a s dôsledkami týchto zásahov na poskytnuté záruky a životnosť systému. Zakazuje sa neodborná montáž napr. televíznych antén a iných prvkov.

 

Predpokladaná životnosť systému je podmienená používaním a údržbou podľa dokumentácie ETICS.

 

Je potrebné zabezpečiť pravidelnú kontrolu, údržbu a starostlivosť o ETICS. O kontrolách (min. 1× ročne) sa odporúča viesť záznamy, prípadne mať fotodokumentáciu pre prípad reklamácie voči zhotoviteľovi.

 

Je potrebné pravidelne kontrolovať najmä:

  • klampiarske výrobky a styky s nadväzujúcimi konštrukciami.
  • vzhľad a celistvosť povrchovej vrstvy ETICS.

V rámci údržby ETICS sa odstraňujú následky dlhodobého pôsobenia poveternostných vplyvov na povrchovú vrstvu, znečistenia, prípadne mechanických poškodení.   Údržba povrchu omietok sa môže robiť čistením lokálneho znečistenia na sucho, čistením zaprášenej omietky na mokro. Zmena, prípadne obnova povrchu (po cca 10–15 rokoch) sa robí fasádnym náterom prípadne celoplošným nanášaním novej základnej vrstvy a novej povrchovej vrstvy. Väčšie opravy (mechanické poškodenia, zásahy do fasády, renovácie a pod.) v záujme zachovania maximálnej funkčnosti  je vhodné konzultovať s výrobcom ETICS.