9. Bezpečnosť a ochrana zdravia

Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku sa musí zabezpečiť:

  • dodržiavanie ustanovení Vyhlášky SÚPB a SBÚ č. 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technickom zariadení pri stavebných prácach
  • priebežná kontrola lešenia a stavebných výťahov podľa STN 7308101, STN 73 8107, STN 73 8120
  • pri práci s elektrickými zariadeniami dodržanie ustanovení STN 33 2000–3, STN 33 2000–4 a STN IEC 61 140
  • príprava všetkých potrebných pracovných prostriedkov a ochranných pomôcok podľa technologického predpisu pred začatím prác a ich udržiavanie v užívania schopnom stave
  • udržiavanie poriadku na pracovisku, na skládke materiálov a v najbližšom o­kolí
  • oboznámenie pracovníkov na stavbe s predpismi BOZP
  • znalosť zásad poskytnutia prvej pomoci pri nesprávnej manipulácii s používanými materiálmi.