LDS vzduchotesný izolačný systém pre šikmú strechu

 

Testované riešenie


Systém s 50-ročnou zárukou

 

Vzduchotesný izolačný systém LDS od Knauf Insulation – riešenie pre dlhotrvajúcu
ochranu budov!

 

Vzduchotesnosť sa dosahuje pomocou profesionálneho napojenia stavebných prvkov
konštrukcie a prelepenia ich vzájomných stykov. Preto velké množstvo skúsených
realizátorov dôveruje komponentom (tepelná izolácia, parozábranová a difúzna fólia,
pásky) vzduchotesného izolačného systému LDS od Knauf Insulation, ktoré vzájomne
optimálne spolupôsobia a zabezpečujú dokonalú funkčnost šikmej strechy a montovaných
stenových konštrukcií počas desaťročí.

 

50 – ročná testovaná záruka

 

Smernice na udelenie európskeho technického osvedčenia požadujú 50-ročnú životnosť
(odolnosť voči externým vplyvom) vzduchotesných izolačných materiálov (parozábranová
a difúzna fólia, pásky) napojených na nosné konštrukčné prvky. Knauf Insulation vám ako
jediný výrobca ponúka vzduchotesný izolačný systém, ktorý tejto požiadavke plne
vyhovuje – nielen samostatné materiály, ale aj spoje vyhotovené týmito materiálmi majú
certifikát, ktorý potvrdzuje ich 50-ročnú odolnosť voči starnutiu.

 

Na novostavby, sanácie, rekonštrukcie a modernizácie

 

So vzduchotesným izolačným systémom dosiahnete potrebnú resp. projektom predpísanú
tesnosť škár stavebných objektov, a to pri každom projekte bez ohľadu na to, či plánujete
realizáciu novostavby, sanáciu, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej budovy.

 

Najvyššia miera záruky

 

Všetky systémové komponenty vzduchotesného izolačného systému LDS od

Knauf Insulation sa podrobili skúške odolnosti vzájomných materiálových spojov v autorizovaných
skúšobniach a zároveň sa skúmala úroveň ich kvality. Cieľom je zabezpečiť
požadovanú minimálnu životnosť 50 rokov, ktorá je ustanovená v normatívnych predpisoch
EÚ pre strešné a montované konštrukcie. V prípade materiálov, ktoré by mohli podliehať
rýchlemu starnutiu, používa Knauf Insulation aktuálne národné a medzinárodné testovacie
štandardy.